www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 


Regulamin ogłaszanych pracZakres

W półroczniku „Postępy Neonatologii” publikowane są prace naukowe z zakresu neonatologii i dyscyplin pokrewnych oraz problemów interdyscyplinarnych. Prace mogą mieć charakter:
– prac klinicznych i doświadczalnych,
– prac poglądowych,
– prac kazuistycznych,
– krótkich doniesień,
– listów do redakcji,
– sprawozdań ze zjazdów naukowych,
– komunikatów.
Nadsyłane prace powinny mieć charakter oryginalny. Wymagane jest oświadczenie podpisane przez wszystkich autorów, że praca nie była publikowana, ani złożona w Żadnym czasopiśmie krajowym, ani zagranicznym. Należy też przesłać pisemną zgodę kierownika kliniki lub zakładu albo ordynatora oddziału z którego praca pochodzi oraz każdego z autorów na publikację pracy. Do prac doświadczalnych na ludziach należy dołączyć, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, zgodę Komisji ds. Badań na Ludziach. Wszystkie nadesłana prace podlegają recenzji.
W przypadku nie przyjęcia pracy do druku redakcja zwraca autorom jeden egzemplarz pracy.

Przygotowanie maszynopisu

Maszynopis w języku polskim lub angielskim powinien być nadesłany w dwóch egzemplarzach łącznie z dwoma kopiami tabel i rycin. Należy dołączyć dyskietkę 3,5” formatu IBM PC w programie Word. Do tworzenia wykresów zalecane jest użycie programu Excell z dołączeniem arkusza kalkulacyjnego. Opis dysku powinien zawierać imię i nazwisko autora, tytuł pracy, nazwę(y) zbioru(ów), nazwy i numery wersji użytych programów. Dyski powinny zawierać ostateczną wersję pracy. Teksty i grafiki powinny tworzyć osobne zbiory.
Objętość prac nie powinna przekraczać:
– 6000 słów dla prac poglądowych,
– 3000 słów dla prac klinicznych i doświadczalnych,
– 2000 słów dla prac kazuistycznych, doniesień i listów.
Tekst powinien być pisany jednostronnie na białym papierze formatu A4, z podwójnym odstępem pomiędzy wierszami. Marginesy po obu stronach powinny wynosić co najmniej 2,5 cm, a na stronie powinno być około 2000 znaków drukarskich (30 wierszy). Miejsce, w którym ma być zamieszczona tabela lub rycina należy odpowiednio zaznaczyć np. Tab. l. Strona tytułowa, streszczenie (polskie i angielskie), słowa kluczowe (polskie i angielskie), tekst pracy, piśmiennictwo, tabele, ryciny, oraz opisy tabel i rycin powinny zaczynać się na oddzielnych, kolejno ponumerowanych stronach.
Odnośniki do piśmiennictwa umieszczone w tekście pracy należy zapisywać w nawiasach kwadratowych np. [22].
Stosowane skróty powinny być powszechnie akceptowane. Skróty należy zdefiniować przy pierwszym użyciu w tekście. Wyniki oznaczeń należy podawać w jednostkach SI. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek stylistycznych, gramatycznych, zmian skrótów oraz mianownictwa bez porozumienia z autorem.

Układ pracy

Prace oryginalne powinny zawierać: wstęp, cel pracy, materiały i metody, wyniki, omówienie wyników (dyskusja), wnioski. Prace przeglądowe mogą mieć inny układ.

Strona tytułowa

Margines górny strony tytułowej powinien mieć 10 cm. W tekście należy podać kolejno:
– tytuł pracy w języku polskim i angielskim,
– imię i nazwisko autora (ów),
– instytucję, z której praca pochodzi,
– tytuł naukowy, imię i nazwisko kierownika kliniki, zakładu lub ordynatora oddziału szpitalnego, z którego praca pochodzi,
– nazwisko, adres oraz telefon autora odpowiedzialnego za korespondencję z redakcją,
– informację o ewentualnych grantach oraz źródłach finansowania.

Streszczenie i słowa kluczowe

Streszczenie powinno mieć charakter strukturalny nie może przekraczać 250 słów. Streszczenie strukturalne zawiera wydzielone części:
l. Cel: jasne sprecyzowanie celu, założeń i problemu badawczego. Jeżeli celów jest kilka należy przedstawić główny, sygnalizując jedynie podrzędne.
2. Projekt badania z zastosowaniem ujednoliconej terminologii np.: próba kliniczna z grupą kontrolną, studium pilotowe, randomizacja, badania kohortowe, podwójnie ślepa próba.
3. Miejsce prowadzenia badań.
4. Wyniki: ocena efektów, statystyczne uzasadnienie wyników.
5. Wnioski i interpretacja ich znaczenia klinicznego. Pod streszczeniem należy podać 3-5 słów kluczowych zgodnych, jeśli to możliwe, z Medical Subject Headings Index Medicus.
Do każdej pracy należy dołączyć streszczenie w języku angielskim z tytułem Summary w nagłówku, które powinno obejmować 15-20 wierszy maszynopisu. NaleŻy wyszczególnić poszczególne części pracy: Objectives, Design, Materials and Methods, Results, Conclusions.
Pod streszczeniem należy podać 3-5 słów kluczowych zgodnych, jeśli to możliwe, z Medical Subject Headings Index Medicus.
Streszczenia powinny być pisane na oddzielnych stronach.

Wstęp

Należy przedstawić ogólne założenia i celowość pracy. Należy unikać powtarzania danych i wniosków zawartych w dalszej części pracy.

Cel pracy należy podać w jednym, dwóch zdaniach.

Materiały i metody

Ta część pracy powinna zawierać:
– charakterystykę grupy badanej i kontrolnej (pacjenci, zwierzęta laboratoryjne),
– przedstawienie badanych parametrów,
– sposób uzyskania materiału do badań,
– opis metody i aparatury (podać nazwę i adres producenta), tak aby możliwe było powtórzenie wyników. W przypadku metod powszechnie znanych wystarczy podać referencje, a wszelkie modyfikacje metody dokładnie opisać:
– opis zastosowanej metody statystycznej,
– nazwy rodzajowe wszystkich użytych leków i preparatów, a także ich dawki i drogi podania,
– w pracach przeglądowych należy podać źródło, sposób wyszukiwania i opracowywania danych.

Wyniki

Należy przedstawić w formie opisowej, tabel oraz rycin. Tabele proszę składać w liniach poziomych. Powinno się unikać przedstawiania w tekście danych zawartych w tabelach.

Omówienie wyników (dyskusja)

Należy podkreslić najistotniejsze aspekty pracy i elementy nowości w odniesieniu do cytowanych w tekście publikacji. Powinno unikać się powtarzania szczegółowych danych zawartych we wstępie lub innych częściach pracy.

Wnioski

Powinny być przedstawione w zwięzłej formie. Należy unikać wyciągania wniosków, których nie można w pełni uzasadnić na podstawie zgromadzonych danych.

Piśmiennictwo

Powinno być napisane na oddzielnej stronie i zawierać tylko kluczowe pozycje cytowane w tekście. Liczbę pozycji należy ograniczyć do 10 w przypadku prac kazuistycznych, a do 20 w innych pracach. Liczba piśmiennictwa w pracach poglądowych jest nieograniczona. Piśmiennictwo należy podawać według kolejności cytowań. Każda pozycja piśmiennictwa powinna zawierać:
– nazwiska i pierwsze litery imion wszystkich autorów jeżeli nie jest ich więcej niż czterech. Przy większej liczbie autorów należy podać nazwiska trzech pierwszych z dopiskiem „i wsp.”
– pełny tytuł pracy,
– nazwę czasopisma (w skrócie wg Index medicus),
– rocznik, tom, (numer), strony na których cytowane jest omawiane zagadnienie.
Pozycje książkowe powinny zawierać:
– nazwisko i pierwsze litery imion autora (autorów),
– tytuł książki lub rozdziału,
– nazwisko i pierwsze litery imion redaktora (redaktorów) w pracach zbiorowych,
– wydawcę, miejsce i rok wydania,
– strony, na których cytowane jest omawiane zagadnienie.

Przykłady:

1. Damato E., Discharge planning from the neonatal intensive care unit, J. Perinatal. Neonatal. Nurs. 1991;
5 (1): 43 (artykuł).
2. James D. K., Steer P. J., Weiner C. P., Gonik B., High Risk Pregnancy: Management Options. London: W. B. Saunders, 1994 (monografia).
3. Hawiger J., Handin R. I., SoffG. A. i wsp. Hemostasis. W: Hematology of Infancy and Childhood. red: Nathan D. G., Oski F. A. Philadelphia: W. B. Saunders, 1993: 76-113 (rozdział w książce).

Ryciny i tabele

Tabele i ryciny powinny być drukowane na oddzielnej stronie formatu A4 każda. Na odwrocie rycin i zdjęć należy zaznaczyć (ołówkiem) numer zgodny z kolejnością cytowania w tekście, nazwiska autorów, tytuł pracy oraz wskazać górną część fotografii lub ryciny. Zdjęcia czarno białe lub kolorowe muszą być wykonane na błyszczącym papierze. Opisy rycin należy zamieścić na oddzielnych stronach.

Maszynopisy należy przesyłać pod adres:

Redakcja: „Postępy Neonatologii”
Klinika Zakażeń Noworodków
ul. Polna 33
60-535 Poznań